کرونا؛ بستر تمایزیابی هویتی ما با غرب

کرونا؛ بستر تمایزیابی هویتی ما با غرب

پس از تجربه آشفتگی و دهشت کرونا، تجدد به شکل قطعی و نهایی از تمامی ارزش‌ها، وعده‌ها و حقایق ادعایی تهی شده است و با فرو ریختن آخرین داشته‌های تجدد هیچ بنیانی برای سرپا نگه داشتن خود ندارد. ؛
شایسته سالاری لازمه تحقق ” عدالت اجتماعی “

شایسته سالاری لازمه تحقق ” عدالت اجتماعی “

زیربرگه استشهادیه و گزینش را امضا زدند یا تاییدیه پیشنماز مسجد محل و تنزل کردیم و بجای استفاده واقعی از استعلام مراجع امنیتی و حفاظتی به سفارشات و توصیه ها بسنده کردیم که حاصلش اکنون در مقابل چشمان جامعه است.