هشت سال بدون اداره و رابطه استخدامی رئیس باشید+ اسناد

هشت سال بدون اداره و رابطه استخدامی رئیس باشید+ اسناد

به گزارش مسیر آذربایجان چند روزی است که یک اتفاق عجیب در مجموعه آرد و غله استان پرده برداشته شده است . اتفاق عجیبی که درآن شخصی به مدت هشت سال بر اداره غله شاهین دژ که اصل وجود ان هم مشخص نیست سرپرست بوده وبدون هیچ رابطه استخدامی با سایر ارگان ها و مراجع بالادست مکاتبه می کرده است .